نوشته‌ها

خوردگی بدنه خودرو فرسوده

خوردگی عامل اصلی تخریب قطعات در صنایع دریایی

خوردگی فلزات یک فرآیند طبیعی با قرار گرفتن آنها در معرض هوا و رطوبت (آب) بوده که با قرار گرفتن پوششی بر روی آنها می توان جلوی این مشکل را گرفت.