• هیدروگرافیک طرح کربن

سنگ آمیتیس با ترکیب شیمیایی SiO2 دارای رنگ ارغوانی متمایل به بنفش بوده و با سختی 7 موس و ساختار هگزاگونال از خانواده کوارتز می باشد. متاسفانه در بازار ایران بیشتر نوع مصنوعی که با ترکیب سیلیکا و اکسید آلومینیم در آزمایشگاه ساخته شده یافت می شود.

سنگ آمیتیس مورد استفاده در جواهرات